Rehabilitació de l'edifici de la SAT

18/09/2020

Rehabilitació de l'edifici de la SAT

 

Per Acord del Ple, de data 25.08.2020, es va aprovar inicialment el Projecte Bàsic i d'Execució de Rehabilitació de l'edifici de la SAT, redactat per M6Arquitectura, amb un pressupost de 828.004, 42€.

Mitjançant aquest anunci, se sotmes l'esmentat Projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presintin, si s'escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament de Benifallet, en horari d'atenció al públic.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca

Llengües