Anunci d'Informació Pública - Taxa Cementiri Municipal

18/08/2020

Anunci d'Informació Pública - Taxa Cementiri Municipal

El Ple de la Corporació, va aprovar en data 10 de juliol del 2020 i se'n transcriu el text difinitiu un cop sotmes a consulta pública de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administrariu Comú, sense que s'ha presentat cap reclamació. 

"ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

Documents associats: 
Menu

Menú principal

Llengües