Anunci d'Informació Pública - Preus públlics per visites les Coves de Benifallet

18/08/2020

Anunci d'Informació Pública - Preus públlics per visites les Coves de Benifallet

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària en data 10 de juliol de 2020 va aprovar, i se'n transcriu el text difinitiu, un cop sotmesa a consulta pública de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedment Administratiu Comú, sense que s'hagi presentat cap reclamció: " ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. PREU PÚBLIC PER VISITAR LES COVES DE BENIFALLET"

Documents associats: 
Menu

Menú principal

Llengües